นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะทีมงานจากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ตรวจติดตาม “ไทยนิยม ยั่งยืน”

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2561)
นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะทีมงานจากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น ชุมชนมีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน สามารถต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยม “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” บ้านบางสะพาน หมู่ 7 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และรับชมการแสดงชุดรักข้ามคลองของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะพาน จากนั้นลงเรือชมวิวธรรมชาติริมฝั่งคลองบางจาก พร้อมรับฟังเรื่องเล่าชุมชนและสัมผัสวิถีชาวบ้านริมคลองบางจาก มนต์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน
ภาพข่าว : สพจ.นครศรีธรรมราช

#โครงการไทยนิยมยั่งยืน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#OTOPนวัตวิถี
#ชุมชนท่องเทียวOTOPนวัตวิถี
#เน้นการมีส่วนร่วม
#ลดความเหลื่อมล้ำ
#เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
#วิถีไทย
#วิถีชุมชน
#ท่องเที่ยว
#ทุกภาค
#ความสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)