นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม Morning Brief ครั้งที่ 8/2562

7 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุม Morning Brief ครั้งที่ 8/2562
โดยมีรองอธิบดีฯ คณะผู้ตรวจ ผอ.สำนักฯ กอง ศูนย์ ร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ

มีประเด็นสำคัญที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ และร่วมหารือ ได้แก่
– ความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ ปี 2562
– การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563
– การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
– OTOP Big Data
– การจัดการความรู้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมที่ 14 จัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
– เรื่องอื่น ๆ

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)