การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
โดยมีประเด็นที่ประธานได้แจ้งในที่ประชุมให้รับทราบ เช่นมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมการพัฒนาชุมชน, รายงานผลความก้าวหน้าการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19), และตัวอย่างความสำเร็จ การสำรวจผลกระทบความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว และมีเรื่องสืบเนื่อง จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1)โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในประเด็นผลงานและตัวอย่างความสำเร็จในการขยายผล 2)โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ในประเด็น ผลงานและตัวอย่างความสำเร็จ 3)โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตภายใต้โครงการ “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในประเด็นการวางแผน เพื่อนำกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมหลักสูตรมาเป็นผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน 4)โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเด็นการเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้า OTOP ในเว็บไซต์ www.otoptoday.com 5)ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ของกรมการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานภาคี ในประเด็นภาพรวมและสถานะของการดำเนินงานตาม MOU
กับหน่วยงานภาคี เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)