พช. เตรียมความพร้อมจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของรัฐบาล

24 มีนาคม 2562

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวนการ และคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดพิธีทอดผ้าป่าขึ้นในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม นายจำเริญ แหวนเพชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ในการนี้ รองอธิบดีฯ ได้สั่งกำชับให้คณะทำงานฯ แต่ละคณะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล เช่น จำกัดจำนวนคนที่เข้าร่วมพิธี การรักษาระยะห่างจากคนอื่น (Social Distancing) และการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธี เป็นต้น

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)