รองอธิบดี ร่วมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา จังหวัดศรีสะเกษ

รองอธิบดี ร่วมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ (16 มี.ค.63)

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหาร พช. ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคกหนองนา ณ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ทำกิจกรรม “ลงแปลงเรียนรู้ ลงมือทำจริง” แล้วล้อมวงสนทนาในหัวข้อ กิจกรรม เอามื้อสามัคคี ดีอย่างไร ร่วมกับคณะวิทยากรจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมล้อมวงกินข้าวเที่ยงด้วยการหิ้วปิ่นโตมาเอามื้อสามัคคี

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีฯ กล่าวว่า โคกหนองนา โมเดล เป็นรูปแบบหนึ่งในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตรงหลักการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีหน้าที่มุ่งให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และระบบเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง จึงมองเห็นว่ารูปแบบโคกหนองนาโมเดล อยู่ในกรอบที่จะช่วยป้องกันวิกฤต รอดจากภัยต่าง ๆ อย่างมั่นคง นำมาซึ่งความมั่งคั่ง และอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)