รองอธิบดีฯ นิวัติ เยี่ยมชมกิจกรรมสัมมาชีพเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณ เเละล่องเรือสัมผัสธรรมชาติเกาะตาเล็ก บ้านตะเคียน ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์

รองอธิบดีฯ นิวัติ เยี่ยมชมกิจกรรมสัมมาชีพเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณ เเละล่องเรือสัมผัสธรรมชาติเกาะตาเล็ก บ้านตะเคียน ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ออกติดตามการดำเนินงานโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเเละประวัติศาสตร์ โดยมี นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 14 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย
1. พบปะ เเละให้กำลังใจผู้นำชุมชนบ้านตะเคียนฯ ในการดำเนินกิจกรรมสัมมาชุมชน เเละการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของชุมชน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ เเละผลิตภัณฑ์ชุมชนตามเเนวทางสัมมาชีพชุมชน
2. เยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณบ้านโคกเมือง ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีคูเมืองเก่าล้อมรอบ เป็นกำเเพงสามชั้น เเละมีต้นตะเคียนอายุมากกว่าร้อยปี ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้าน
3. เยี่ยมเยียนเเละให้กำลังใจ นางมะลิ ทำเนา ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจน ที่ปลูกพืช ผัก สวนครัว ในบริเวณรอบพื้นที่บ้านของตนเอง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เเละสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ช่วยเหลือตนเอง ในการนี้ได้มอบปัจจัยสบทบในการช่วยเหลือเพื่อสร้างห้องน้ำให้ครัวเรือนดังกล่าวด้วย
4. ล่องเรือชมภูมิทัศน์เเละความสวยงามของเกาะตาเล็ก ซึ่งเป็นเกาะที่เกิดขึ้นกลางลำน้ำชี สามารถเดินทางได้เฉพาะทางเรือเท่านั้น พร้อมทั้งได้เข้ากราบนมัสการพระ ณ ที่พักสงฆ์เกาะตาเล็ก เเละเยี่ยมชมทางเดินธรรมชาติบนเกาะที่มีพันธ์พืช เเละต้นไม้น้อยใหญ่ อุดมสมบูรณ์

ภาพข่าว : พช.สุรินทร์
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)