“พช. ระดมขุนพล จัดทัพขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน 2563”

“พช. ระดมขุนพล จัดทัพขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน 2563”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 และมอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ตรวจราชการกรม และผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อสรุปแนวทางการจัดทำ Cookbook ร่วมกัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

รองอธิบดีฯ กล่าวว่า การเปิดเวทีครั้งนี้ คาดหวังให้ทุกท่านที่อยู่ในเวทีได้นำความรู้และประสบการณ์การทำงานพัฒนาชุมชน มาก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดทำร่าง Cookbook เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจกรมฯ เป็นไปอย่างชัดเจนในอนาคตต่อไป

บรรยายกาศการประชุมประเด็นแรกได้นำเสนอรายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ตามลำดับ

ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะจากรองอธิบดีฯ ผู้ตรวจราชการกรม และผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ ในเวทีร่วมเสนอแนะแนวทางการจัดทำ Cookbook โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ฯลฯ เพื่อนำเสนออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 และนำไปชี้แจงทำความเข้าใจในที่ประชุมพัฒนาการจังหวัด ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ต่อไป ตลอดจนเพื่อเป็นคู่มือสำหรับพัฒนากรในการขับเคลื่อนภารกิจกรมฯ มุ่งสู่เป้าหมายให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ อันจะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)