พช.เดินหน้าพัฒนางานแบ่งส่วนราชการภายใน ตามแนวทาง “Change for Good”

พช.เดินหน้าพัฒนางานแบ่งส่วนราชการภายใน ตามแนวทาง “Change for Good”

วันนี้ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
มอบหมายให้

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาการแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ และการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีวาระเพื่อทราบได้แก่
– การโอนงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จากสำนักพัฒนา
ทุนและองค์กรการเงินชุมชน มาไว้ที่สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เหมือนเดิม

– การโอนงานอาสาพัฒนา (อสพ.)ในส่วนของการดำเนินการคัดเลือก การสรรหา
บรรจุ แต่งตั้ง ลาออก ของอสพ. จากกองการเจ้าหน้าที่ และในส่วนของการดำเนินการฝึกอบรม อสพ.
จากสถาบันการพัฒนาชุมชน กลับมาไว้สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เหมือนเดิม

– เพิ่มหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ “งานศาสตร์พระราชา” ไว้ในสถาบันแห่งความ
เป็นเลิศ ทั้ง ๑๑ แห่ง
– ขั้นตอนการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ส่วนเรื่องเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้ง “กองนิติการ” เป็นส่วนราชการภายในของกรมการพัฒนา
ชุมชน เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการของกรมฯ เป็นไปตามแนวทาง Change for Good ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)