พช. เดินหน้า Change for Good ขับเคลื่อน “ทุนชุมชน” สู่ธรรมาภิบาล

พช. เดินหน้า Change for Good ขับเคลื่อน “ทุนชุมชน” สู่ธรรมาภิบาล

วันนี้ (28 ตุลาคม 2562)
เวลา 9.00 น.

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานการประชุมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2563 ของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน (สทอ.) พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมประชุม

โดยรองอธิบดีฯ กล่าวถึงงานหลักใน 4 ด้านที่สำคัญของสำนักฯ ได้แก่ 1) การสร้างและพัฒนาแหล่งเงินทุนชุมชน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ให้เข้าถึงง่าย สะดวก โดยเน้นให้มีการบริหารจัดการกองทุนด้วยชุมชนเอง 2) การแก้หนี้ โดยมีแนวทาง คือ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 3) สวัสดิการชุมชน การมีกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นมาทำแล้วเกิดรายได้ นำมาซึ่งสวัสดิการคืนแก่ชุมชนเอง 4) เงินออม เริ่มจากสร้างความรู้ความเข้าใจ ความพร้อม ทัศนคติ จนเกิดเป็นเรื่องของความสมัครใจยินดีที่จะออมเงินด้วยตนเอง และใช้แนวทางการส่งเสริม

ในการนี้ รองอธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการที่จะดำเนินการในปี 2563 คือ แก้จนภาคอีสาน ใน 20 จังหวัด ที่ขอให้ทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพราะปัญหาความจน เป็นปัญหาเชิงซ้อน มีหลายปัจจัยที่มารวมกันก่อให้เกิดเป็นความจน ไม่เพียงแต่มีรายได้ไม่พอใช้เพียงอย่างเดียว ดังนั้นการแก้ไข จึงต้องแก้ในทุกด้านที่ก่อให้เกิดปัญหา จึงต้องดำเนินการรวมกันกับทุกภาคส่วน โดยในส่วนของเราจะเป็นการเน้นการทำให้มีอาชีพ มีรายได้ และอีกหนึ่งโครงการที่จะสร้างประโยชน์แห่งการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติแก่ชุมชนอื่น ๆ คือ การตั้งโรงเรียนออมทรัพย์ ที่จะเป็นแหล่งที่รวบรวมชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ มาถอดบทเรียน รูปแบบ วิธีการบริหารจัดการ จะทำให้ได้บทเรียนความสำเร็จที่หลากหลาย ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทพื้นที่ จึงทำให้มีบทเรียนให้เรียนรู้ได้หลากหลายเช่นกัน แล้วนำไปปรับใช้กับชุมชนของตนเองได้

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)