นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณในการประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

25 พ.ย.62
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณในการประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

การประชุมดังกล่าว มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปลัด มท. /รองปลัด มท. /ทุกส่วนราชการระดับกรมในสังกัด มท. /กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ทั้งนี้ รมว.มท.ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม ตลอดจนจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดข้อมูลคำเสนอของบประมาณให้ครบถ้วน โดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดจะมีการประชุมซักซ้อมการ defend งบประมาณ ของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.62 เป็นต้นไป

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)