นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างกองคลัง และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานตามภารกิจกองคลัง เป็นไปตามที่กรมฯ กำหนด และเกิดความสุขในการทำงาน เพื่อสนับสนุนการทำงาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างกองคลัง และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานตามภารกิจกองคลัง เป็นไปตามที่กรมฯ กำหนด และเกิดความสุขในการทำงาน เพื่อสนับสนุนการทำงาน โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จำนวน 75 คน โดยมี นางรักใจ กาญจนะวีระ ผอ.กองคลัง กล่าวรายงาน

รองอธิบดีฯ กล่าวว่า จงภาคภูมิใจในงานที่ทำ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ไฟในห้ามเอาออก ไฟนอกห้ามเอาเข้า ให้ระลึกอยู่ได้เพราะองค์กร โดยยกคำสอนของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมกระยาดำรงราชานุภาพ (อัธยาศัยของข้าราชการหัวเมือง) “ความซื่อตรง ความอุตสาหะ ความอารี” ที่ควรนำไปถือปฏิบัติ
ความซื่อตรง > ซื่อตรงต่อราชการ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ซื่อตรงต่อตำแหน่ง
ความอุตสาหะ > อุตสาหะแสวงหาความรู้ อุตสาหะทำการงาน อุตสาหะระวังการงาน
ความอารี > อารีต่อผู้ใหญ่ อารีต่อผู้เสมอกัน อารีต่อผู้น้อย
และ นำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “อิทธิบาท 4” คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มาปรับใช้ในชีวิตการทำงาน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองคลัง นำโดย ผอ.กองคลัง ได้แสดงมุฑิตาจิตขอบคุณ แก่ท่านรองอธิบดี หลังจบการบรรยายครั้งนี้ ด้วย
ณ ห้อประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมขน
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)