อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

24 ก.ย.62 ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เบื้องหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาล โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ ซึ่ง “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เป็น 1 ใน 7 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ดังกล่าว และต่อมา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศ ในการร่วมน้อมสำนึกและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ดำเนิน “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้ นับจากนี้ ประชาชนทั่วประเทศจะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรทั้งปวงมิได้ขาด ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ

ที่มาข่าว สำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)