นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษเรื่อง “คำแนะนำ ความประพฤติสำหรับข้าราชการหัวเมือง ซึ่งมีตำแหน่งในการปกครอง” ให้กับผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ในโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

24 กันยายน 2562

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษเรื่อง “คำแนะนำ ความประพฤติสำหรับข้าราชการหัวเมือง ซึ่งมีตำแหน่งในการปกครอง” ให้กับผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ในโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการบริหารงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้ตรวจราชการกรมฯ รวมทั้งสิ้น 100 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 ณ ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)