นายโชคชัย แก้วป่อง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019)

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. นายโชคชัย แก้วป่อง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ในวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก โดยมีนายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครชุมชน นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน และคณะทำงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังการเตรียมความพร้อมและรายงานความก้าวหน้าการโครงการฯ ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)