นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมช เป็นประธานปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Community Based Microcredit and Sufficiency Economy Development

5 กรกฎาคม 2562
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Community Based Microcredit and Sufficiency Economy Development
โดยมีผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (นายวัฒนวิทย์ คชเสนี) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัลลภ ตันจริยภรณ์ ผอ.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน พช. กล่าวรายงาน
ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทริน พลัส แวนด้า แกรนด์ ปากเกร็ด นนทบุรี

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมอบรมจากนานาชาติทั้งสิ้น 14 ราย จาก 5 ประเทศในเอเซีย (อินเดีย ศรีลังกา ภูฏาน บังกลาเทศ และปากีสถาน)
ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของแผนโคลอมโบ สาระสำคัญของงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่นำเสนอในการฝึกอบรมนี้ มีเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการสำคัญ โดยมีการพึ่งตนเองเป็นเป้าหมายสำคัญ ที่เห็นได้ชัดเจนคือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการระดมทุนจากคนในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเงินทุนในหมู่บ้าน และบริหารจัดการเงินทุนที่ได้ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกที่มาออมเงินร่วมกัน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนมีความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาในชุมชนก่อนด้วยขีดความสามารถที่มีอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ กิจกรรมหรืองานพัฒนาชุมชนอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน สำหรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่ช่วยให้การพึ่งตนเองของประชาชนเป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน และขอแนะนำให้ท่านนำไปใช้ทุกครั้งที่ท่านริเริ่มงานใหม่ โดยในช่วงแรกระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 จะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินฐานรากและการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงแรมนี้ และจะเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี และชลบุรี ระหว่างวันที่ 30 – มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้มีโอกาสสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในชุมชนในประเทศไทยอีกด้วย และในช่วงท้ายของการประชุมฯ จะเป็นการสรุปและสังเคราะห์ความรู้เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้นำความรู้มากำหนดเป็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในประเทศของตนเองต่อไป
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน
5 กรกฎาคม 2562
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Community Based Microcredit and Sufficiency Economy Development
โดยมีผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (นายวัฒนวิทย์ คชเสนี) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัลลภ ตันจริยภรณ์ ผอ.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน พช. กล่าวรายงาน
ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทริน พลัส แวนด้า แกรนด์ ปากเกร็ด นนทบุรี

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมอบรมจากนานาชาติทั้งสิ้น 14 ราย จาก 5 ประเทศในเอเซีย (อินเดีย ศรีลังกา ภูฏาน บังกลาเทศ และปากีสถาน)
ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของแผนโคลอมโบ สาระสำคัญของงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่นำเสนอในการฝึกอบรมนี้ มีเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการสำคัญ โดยมีการพึ่งตนเองเป็นเป้าหมายสำคัญ ที่เห็นได้ชัดเจนคือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการระดมทุนจากคนในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเงินทุนในหมู่บ้าน และบริหารจัดการเงินทุนที่ได้ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกที่มาออมเงินร่วมกัน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนมีความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาในชุมชนก่อนด้วยขีดความสามารถที่มีอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ กิจกรรมหรืองานพัฒนาชุมชนอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน สำหรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่ช่วยให้การพึ่งตนเองของประชาชนเป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน และขอแนะนำให้ท่านนำไปใช้ทุกครั้งที่ท่านริเริ่มงานใหม่ โดยในช่วงแรกระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 จะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินฐานรากและการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงแรมนี้ และจะเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี และชลบุรี ระหว่างวันที่ 30 – มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้มีโอกาสสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในชุมชนในประเทศไทยอีกด้วย และในช่วงท้ายของการประชุมฯ จะเป็นการสรุปและสังเคราะห์ความรู้เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้นำความรู้มากำหนดเป็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในประเทศของตนเองต่อไป

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)