นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมซักซ้อมเตรียมรับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ) ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 19 ก.ค. 2562 ณ กรมการพัฒนาชุมชน
โดยมี ผู้บริหารกรมฯ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)