นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมทีมเลขานุการ 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.30 น.

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมทีมเลขานุการ 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวาระหารือเพื่อกำหนดการที่จะดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาต้นแบบแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนงานประชารัฐ 4 ภาค เพื่อค้นหาตัวอย่างความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในแต่ละจังหวัด และรวบรวมองค์ความรู้ตัวอย่างความสำเร็จ แล้วเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานในวงกว้างต่อไป

ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)