นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) เวลา 9.00 น.

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3
โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ มีการแจ้งกรอบระยะเวลาเข้ารับการประเมินฯ โดยจะมีการลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS และนำเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมินในเดือนเมษายน และในเดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงเวลาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน-ภายนอกเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ในระบบ และจะเปิดเผยผลข้อมูลต่อสาธารณะในเดือนมิถุนายนต่อไป จึงขอให้ทุกสำนัก กอง ที่เกี่ยวข้องเตรียมการและระมัดระวังเรื่องการคลาดเคลื่อนของข้อมูล

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)