นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมหารือการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และแลกเปลี่ยนกัน ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

วันนี้ (14 พ.ค. 2562) เวลา 9.00 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมหารือการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และแลกเปลี่ยนกัน ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)
ในการส่งเสริมพัฒนาช่องทางการจำหน่าย และแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ OTOP
โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้แทนจาก ธ.ก.ส. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมการ พัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยขอรับการสนับสนุนข้อมูล ๕ ด้าน ประกอบด้วย ข้อมูลหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ข้อมูลหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)