นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม Morning Brief ครั้งที่ 12/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ผอ.สำนักฯ กอง ศูนย์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) เวลา 8.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานการประชุม Morning Brief ครั้งที่ 12/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ผอ.สำนักฯ กอง ศูนย์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ ปี 2562 ผลการจัดแสดงผลงาน “เสน่ห์ผ้าไทย” ณ สาธารณรัฐฮังการี และผล MOU ของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนกับหน่วยงานภาคี รวมถึงการหารือโครงการวันพัฒนาชุมชน CD Day 2019 การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิปอเต๊กตึ้ง แนวทางการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP คลัสเตอร์ กระเป๋า และเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีข้อสั่งการ และติตตามผลการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาต่อยอดช่องทางการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เช่นการต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีผ่าน Application และการประชาสัมพันธ์ OTOP ขึ้นเครื่องบิน เป็นต้น

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)