มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก“

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงค์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก“ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค รุ่นที่ 1 ภาคใต้

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เพื่อให้เกิดเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 61 คน ประกอบด้วย คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ๆ ละ 3 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ๆ ละ 1 คน จำนวน 14 จังหวัด และเจ้าหน้าที่โครงการจากส่วนกลาง จำนวน 5 คน

ในการนี้ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ
และนายปรีชา กิจติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงาน ในครั้งนี้

ณ โรงแรมเอราวัณ พังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)