นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันแห่งความเป็นเลิศ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562

 

วันนี้ (5 ก.พ.62) เวลา 14.00 น.

นาย นิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันแห่งความเป็นเลิศ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนให้เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สร้างการเรียนรู้อย่างครบวงจร มีองค์ความรู้ที่ผู้เข้าร่วทอบรมสามารถเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันแห่งความเป็นเลิศ กรมการพัฒนาชุมชน (CD Academy) ในการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)