นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 3 วัตถุประสงค์เพื่อ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบแระมาณของสำนักฯ และหาแนวทางแก้ไข รายโครงการในกรณีเบิกจ่ายล่าช้า

31 ม.ค. 2562
13.30 น.
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 3
วัตถุประสงค์เพื่อ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบแระมาณของสำนักฯ และหาแนวทางแก้ไข รายโครงการในกรณีเบิกจ่ายล่าช้า
ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมฯ
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)