นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนชุมชน เป็นประธานการประชุมหารือข้อมราชการ Morning Brief ครั้บที่ 4/2562 โดยมีรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5

วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนชุมชน

เป็นประธานการประชุมหารือข้อมราชการ Morning Brief ครั้บที่ 4/2562
โดยมีรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ
มีวาระที่อธิบดีฯ แจ้งที่ประชุมทราบ และแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญ ได้แก่
– การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานสังกัด พช. ส่วนกลาง ให้อำนวยการและประสานกัน ให้เกิดการขับเคลื่อนงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและเกิดพลังในการทำงาน พร้อมยกตัวอย่าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
– การบริหารจัดการงานภายในสำนัก กอง ต่างๆ ให้ขับเคลื่อนอย่างทรงพลัง
– การจัดลำดับความสำคัญของงาน (Priority) โดยการแยกระหว่างงานประจำ กับงานที่ต้องการความเร่งด่วน เช่น งานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
– การบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความสุข (Happiness Strategy) ให้หน่วยงานในสังกัดมีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีการเฉลี่ยความสุขให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์
– การจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอแผนงานการขับเคลื่อนหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
-การปรับเปลี่ยนรูปแบบงานสำคัญของการการพัฒนาชุมชนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน (Big Change) เช่น การขับเคลื่อนงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ OTOP และการพัฒนาบุคลากร ของกรมฯ ผ่านสถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา OTOP โดยโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
– การขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยจัดตั้งกลุ่มงานสงเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ในสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ อธิบดีฯ พช. ได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อน โดยแบ่งเกรดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี เป็น เกรด A ได้แก่ กลุ่มที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่ระดับสากลโดยประสานบริษัททัวร์ นำนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เกรด B กลุ่มที่ยังมีทิศทางไม่ชัดเจน ต้องให้คำแนะนำ กลุ่ม C กลุ่มที่ต้องให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเงินทุน และกลุ่ม D เป็นกลุ่มที่ต้องให้การช่วยเหลือ โดยให้เชื่อมโยกกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ในการพัฒนาต่อยอด
– วาระอื่นๆ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)