นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต รุ่นที่ 1 โซนกรุงเทพเหนือ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงค์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้

นายโชคชัย แก้วป่อง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต รุ่นที่ 1 โซนกรุงเทพเหนือ โดยมีนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต โซนกรุงเทพเหนือ จำนวน 7 เขต นักพัฒนาสังคมสำนักงานเขต นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานเลขานุการ อกส.กทม. และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งสิ้น 76 คน

ณ ห้องเดซี่ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)