เอกชนนำ ประชาชนทำ รัฐสนับสนุน

เอกชนนำ ประชาชนทำ รัฐสนับสนุน
6 ธ.ค. 61
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในอนาคตผ่าน VDO ในการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในอนาคต
โดยมี นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, นายประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน, นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการ ผจก.บ.ประชารัฐประเทศไทย ร่วมเสวนาความคาดหวังทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในอนาคต
วัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน 76 จังหวัด, ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 76 จังหวัด
งานจัดขึ้นระหว่างในวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมทีเค โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น ถนน แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

พช. Young CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)