เห็ดประชารัฐอ่างทองขายกิโลกรัมละ 40000

วันนี้(31 พ.ค. 61)

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เลขานุการร่วมภาครัฐฯ พร้อมด้วย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล

ณ ห้องประชุม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)