เปิดบ้าน พช. CD Day 2018 มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างวันที่ 3–5กันยายน2561 ณ อาคารรัฐประศาสนภัดดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

เปิดบ้าน พช. CD Day 2018 มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ (3 กันยายน 2561) 

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018)” ครั้งที่ 9 

ภายใต้แนวคิด Local Economy Move Forward : Strong Together เพื่อสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และทำให้คนทั่วไปได้เห็นถึงความเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนในสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย 

นายอภิชาติ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ก่อตั้งขึ้นมากว่า 55 ปี มุ่งเน้นการทำงานเพื่อการพัฒนาคน โดยพัฒนาทั้งบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ ถือเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดร่วมกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายในทุกหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

ด้วยกลไกประชารัฐ ซึ่งผลงานตัวอย่างที่ได้นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ นับว่าเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของชาวพัฒนาชุมชนทั้งที่เป็นข้าราชการและผู้นำชุมชน กลุ่ม/ องค์กร/ เครือข่าย ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และที่สำคัญคือนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ภายในงานได้กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรด้านต่าง ๆ จำนวนกว่า 800 รางวัล อันได้แก่ 

รางวัลโล่พระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น “อยู่เย็น เป็นสุข” รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง รางวัลสิงห์ทอง กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น รางวัลสิงห์ทอง ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น รางวัลผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค รางวัลชนะเลิศการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ 

รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ รางวัลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น รางวัลการประกวดกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น รางวัลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 

รางวัลองค์ความรู้ดีเด่นระดับหน่วยงาน องค์ความรู้ดีเด่นระดับบุคคล รางวัลนิทรรศการองค์ความรู้ดีเด่นงานพัฒนาชุมชน รางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ รางวัลบุคคลต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ รางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น รางวัลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น รางวัลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น 

รางวัลเรียงความส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น และประกาศเกียรติคุณผู้ประพันธ์เพลง OTOP นวัตวิถี 

และในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 จากบริษัท United of Systems (Thailand) Ltd. ถือว่าเป็นหน่วยงานระดับกรมหน่วยงานแรกในสังกัดกระทรวงมหาดไทย        ที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว

นอกจากนั้นแล้ว ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best Practice การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้แก่ “สัมมาชีพชุมชน” ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานที่มีเป้าหมายสำคัญคือครัวเรือนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” 

เป็นการแสดงเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าที่เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล และขยายไปสู่ “เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)” 

ที่มาพร้อมคีย์เวิร์ดของความสำเร็จ คือ ประชาชนลงมือทำ เอกชน ขับเคลื่อน รัฐสนับสนุน “กองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน” ที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมการสร้างอาชีพด้านกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีทุนในการนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพ ก่อเกิดเป็นรายได้ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน “พช.รุ่นใหม่ 

(CD Talent)” พัฒนากรรุ่นใหม่ หัวไว ใจกล้า ที่มีพลังศรัทธาในการเดินหน้าเพื่องานพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังมีการจัดแสดงผลงาน “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” แสดงพลังสตรีที่สรรค์สร้างกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน 

และผลงาน “พัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0”

ห้ามพลาด! ท้าพิสูจน์ทุกเส้นทางของความสำเร็จที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งได้ในงานมหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018) ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2561

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (แจ้งวัฒนะ) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)