อพช. มอบหมายให้ นายศุภกร มูลสุวรรณ มอบนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้ นายศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มอบนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าร่วมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 23 ราย
ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมฯ สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)