อพช.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2561

29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อหารือเรื่อง การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)