อธิบดี พช. เปิดธุรกรรมขาย OTOP เชียงใหม่ ผ่าน e-commerce

อธิบดี พช. เปิดธุรกรรมขาย OTOP เชียงใหม่ ผ่าน e-commerce

วันนี้ (5 เมษายน 2562)
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานพิธีเปิดการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-commerce) และเปิดตัว OTOP Chiangmai.com พร้อมสั่งซื้อสินค้า เป็นปฐมฤกษ์ให้กับศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โอกาสนี้คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเทรดเดอร์ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน
ณ เวทีกลางบริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรับประศาสนภักดี (อาคาร B)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ กล่าวว่า “กรมการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายในการจำหน่ายประจาปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ สองแสนล้านบาท ดังนั้นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่ง ซึ่งในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จากสถิติพบว่าทั่วโลกมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า สี่พันล้านคน และพฤติกรรมของ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลต่อความสำเร็จ ของการขายสินค้าทางออนไลน์ ทาให้แต่ละประเทศหันมาสนใจในการพัฒนาเว็บไซต์ การทา แอฟพลิเคชั่น ตลอดออนไลน์และการขายออนไลน์มากขึ้น การเปิดตลาดการทาธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-commerce) ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ทาให้มองเห็นวา่ ทาง จังหวัดมีการส่งเสริม และพัฒนาช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่ดี และทันสมัย เพราะนอกจากจะลดต้นทุนให้กับ ผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นช่องทางที่กาลังอยู่ในความนิยมของคนทั่วไปในขณะนี้ นั่นแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของจังหวัดที่จะส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถมีช่องทางการตลาดที่ดี และ ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หรือผู้บริโภค ยิ่ง ๆ ขึ้นไป”
ด้านนายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จังหวัดเชียงใหม่ ได้พัฒนาสินค้า OTOP มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น 1) การพัฒนาคน 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ4) การพัฒนาทางด้านการตลาด ซึ่งในปัจจุบันพบว่าการพัฒนาทางด้านการตลาดมีการแข่งขันที่สูงมากและแนวโน้มของตลาดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ คือ ตลาดในระบบออนไลน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายขายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ มีการขายสินค้า OTOP ตลาดออนไลน์อยู่แล้ว และจากสถิติการขายพบว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทุก ๆ เดือน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และ เทรดเดอร์ จึงได้จัดประชุมหารือ เพื่อพัฒนาระบบการขายออนไลน์ให้มีความทันสมัย และสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาเว็บไซต์ CDD Chiaangmai.com นอกจากการพัฒนาเว็บไซต์แล้ว ยังมีการคัดสรรสินค้าที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อนำเสนอขายผ่านระบบ ดังกล่าวตลอดจนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)