อธิบดี พช. ร่วมคณะนายกฯ ชมนวัตกรรม และกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง ม.มหิดล กับ ภาครัฐ และเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา OTOP

อธิบดี พช. ร่วมคณะนายกฯ ชมนวัตกรรม และกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง ม.มหิดล กับ ภาครัฐ และเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา OTOP

5 พ.ค 60

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ พล.เอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ ในการเดินทางไปปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทย ต่อไทยแลนด์ 4.0”
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้นได้เดินทางไปยัง บริษัท สยาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
เยี่ยมชมกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง ม.มหิดล กับ บริษัทฯ ในการผลิตยาดูแลสุขภาพคนไทย ให้เข้าถึงยาได้มากขึ้น

โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้บริหาร พช. ร่วมให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)