อธิบดี พช. ดันประชารัฐเมืองเกินร้อย เดินหน้าเต็มสูบ

อธิบดี พช. ดันประชารัฐเมืองเกินร้อย เดินหน้าเต็มสูบ
…………………….
วันนี้..26 มี.ค. 2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำโดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (ศสป.) โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอผลการดำเนินงาน และมีกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จ.ร้อยเอ็ด ผู้แทน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและแนวทางในการเดินหน้าและพัฒนากลุ่ม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด

นายอภิชาติ กล่าวว่า จ.ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดแรกที่มีการแนะนำ ทั้ง 12 คณะ และมีการนำแผนนโยบายมาสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็ใช้ศาสตร์สานพลังประชารัฐ ผู้ว่าฯ มีหน้าที่กำกับ 12 คณะ ให้เดินไปให้สุดทาง ถ้าทำได้เช่นนี้จ.ร้อยเอ็ด ความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อม ซึ่งการทำงานทั้งหมดนี้ มีkey word สำคัญ 3 คำ คือ

1.ชุมชนเป็นตัวตั้ง
2.เอกชนช่วยขับเคลื่อน ต้องให้ประชาชนนำหน้า ข้าราชการต้องเป็นพี่เลี้ยง จะเห็นว่าจังหวัดไหนไปได้เร็วจะมีเอกชนมีภาคีร่วมมือกันขับเคลื่อนพัฒนาที่หลากหลาย

3.รัฐบาลสนับสนุน คสป.มี ผวจ.เป็นประธาน มี บ.ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด จำกัด ที่ประกอบด้วย 5 ภาคส่วน . ซึ่งต้องทำงานร่วมกัน ถ้ามีปัญหาต้องรายงานให้ คสป.ทราบ เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาหรือสนับสนุนงบประมาณ

ผลความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนบ.ประชารัฐฯ กรมการพัฒนาชุมชน จะมีรายงานให้ กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นรายสัปดาห์และกระทรางมหาดไทย รายงานนายกรัฐมนตรีทราบ จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการทำงานอย่างต่อเนื่อง

โดยตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงานของการทำงาน ประกอบด้วย
1.รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเราดูจากข้อมูล จปฐ. 38,000 บาท:คน:ปี

2.จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม (ตาม 5 กระบวนการ)การบริหาร การจัดการ องค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างความรับรู้

3.จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ตอนนี้ จ.ร้อยเอ็ดมี 60 กลุ่ม ซึ่งเกินเป้าหมาย

การใช้ศักยภาพของคนในชุมชน ช่วยคนในจังหวัด MD ต้องลงไปขับเคลื่อนไปเป็นที่ปรึกษา โดยใช้กลไก SE แก้ปัญหาให้ชุมชน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข นายอภิชาติ ฯ กล่าวทิ้งท้าย

…สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)