อธิบดี พช. ควงทายาทเจ้าสัวเบียร์ช้าง ชมตลาดเซราะกราว

อธิบดี พช. ควงทายาทเจ้าสัวเบียร์ช้าง ชมตลาดเซราะกราว

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 25 มี.ค. 2560

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นประธานเปิดตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน “สร้างสัมมาชีพชุมชน สร้างสุขให้คนบุรีรัมย์”

โดยมีนายอภิชาติ
โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชนคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และคณะ ร่วมเป็นเกียรติเยี่ยมชมการจัดตลาดนัดสัมมาชีพชุมชนจากทั้ง 23 อำเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ ณ ตลาดนัดไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ตลาด
เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท จ.บุรีรัมย์

โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน สร้างสุขให้คนบุรีรัมย์ ณ ถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท
เป็นโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนวาระของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยปี 2560
ซึ่งมีเป้าหมายคือ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข” ด้วย
3 ปัจจัยขับเคลื่อนคือ 1.พัฒนาอาชีพครัวเรือน 2. หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 3. เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมี 5 ปัจจัยหนุนเสริม คือ 1. ส่งเสริมองค์กรธรรมาภิบาล 2. พัฒนาบุคลากรและผู้นำชุมชน 3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้ 4. พัฒนากระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 5. กองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐานมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยกลไกประชารัฐ

จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มุ่งเน้นที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนั่นคือ “รายได้” ที่ต้องทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการสร้าง “สัมมาชีพชุมชน” และมีเป้าหมายให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จาก 498 หมู่บ้าน 9,960 ครัวเรือน ซึ่งให้ชาวบ้านได้สอนชาวบ้านในสิ่งที่อยากทำ ฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถนำไปเป็นอาชีพ สร้างรายได้ เกิดผลิตภัณฑ์ OTOP รายใหม่ทุกหมู่บ้าน

นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการขยายผล
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน มีการส่งเสริมการตลาด จัดให้มีแหล่งสำหรับจำหน่ายผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ตาม “โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน สร้างสุขให้คนบุรีรัมย์” ถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท ซึ่งเป็นตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เป็นช่องทางการตลาดของผลิตผลจากสัมมาชีพชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง และการเปิดตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน “สร้างสัมมาชีพชุมชน สร้างสุขให้คนบุรีรัมย์” มีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นผลผลิตตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 129 ผลิตภัณฑ์ เป็นเวลา 2 วัน มีการจัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม และการแสดงบนเวทีกลาง และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)