อธิบดีฯนิสิต เปิดหอพัก “ชลสิต” สร้างนักพัฒนามืออาชีพ

อธิบดีฯนิสิต เปิดหอพัก “ชลสิต” สร้างนักพัฒนามืออาชีพ

วันนี้ 9 เมษายน 2562

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

ให้เกียรติ บรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 36 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และการเชื่อมโยงภารกิจชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”

ใอกาสนี้ อธิบดี พช.
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพัก “เรือนชลสิต” ซึ่งความหมายของเรือนแห่งนี้ คือคำว่า “ชล” มาจากสถานที่ตั้งของวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน นั่นคือจังหวัดชลบุรี และ “สิต” มาจาก นิสิตที่ถูกบ่มเพาะ ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งจะเป็นนักพัฒนาที่มีอุดมการณ์ ยึดมั่นในปรัชญาของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป โดยเรือนชลสิตเป็น อาคารหอพักที่มีความสูง 2 ชั้น ขนาด 32 ห้องนอน ซึ่งจะสามารถรองรับการอบรมเจ้าที่พช. และประชาชน เพื่อก้าวสู่สถาบันแห่งความเป็นเลิศต่อไป

และเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ครอบครัว พช.ได้ร่วมกันสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งรดน้ำดำหัวขอพรจากอธิบดีฯ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน (นายร่องกี้ พลเยี่ยม) และพัฒนาการจังหวัดชลบุรี (นายบรรเทา ดวงนภา) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่ผู้เข้าอบรม นพส. และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ภาพ/ข่าว..ศรีสุดา/วพช.
/สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)