อธิบดีฯนิสิต ลงพื้นที่ จ.ลำพูน ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี

อธิบดีฯนิสิต ลงพื้นที่ จ.ลำพูน ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี

วันที่ 2 ตุลาคม 2561

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย 

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ และคณะผู้บริหาร พช. ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีนางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์

พัฒนาการจังหวัดลำพูน

 และคณะให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ จุดแสดงผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเตรียมรับการเยี่ยมชมจากนายกรัฐมนตรีและคณะ ในคราวการลงพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 

โดยจุดที่ 1 : ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร : การจัดแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรม “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ของจังหวัดลำพูน พร้อมนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้คำแนะนำในเรื่องการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวฯ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่สมบูรณ์และยั่งยืนให้กับหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน รับผิดชอบดำเนินการ มีการจัดแสดงตัวอย่างความสำเร็จ จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้

1. ชุมชนท่องเที่ยว บ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน : เป็นชุมชนท่องเที่ยวตามวิถีวัฒนธรรม ปาเกอญอ : เดิมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของอำเภอลี้ ใช้งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจัง/กลุ่มจังหวัด โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นระยะเรื่อยมาในปี 2560 ที่ผ่านมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรม มาสนับสนุนเพื่อต่อยอดเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลกินรี และในปัจจุบัน ปี 2561 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จุดเด่น เป็นชุมชนมังสวิรัติ มีการดำเนินชีวิตแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม มีการโชว์การทอผ้าด้วยกี่เอว การปักผ้าภาษาปาเกอญอ การสาธิตทำขนมมงคลเมเตอ เครื่องเงินทำมือ : มีการบริหารจัดการ ในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี มีสมาชิก 75 คน มีเครือข่าย 120 เครือข่าย มีรายได้ประมาณเดือนละ 50,000 บาท

2. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแพะ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน : เริ่มจากการเป็นหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัดของกรมการพัฒนาชุมชนในปี 2560 และได้รับคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ได้รับการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการขับเคลื่อนเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องจากมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของชุมชนบ้านแพะ การดำนารวมถึงมีทัศนียภาพที่สวยงาม คนในชุมชนมีภูมิปัญญาในเรื่องของการทำนา จึงได้ใช้ตรงนี้เป็นจุดหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบกับคนในชุมชน เป็นชาวไทยลื้อและมีการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทยหรือมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งในเรื่องของอาหารการกิน และวัฒนธรรมการแต่งกาย : มีการบริหารจัดการในรูปแบบการร่วมกันทั้งชุมชนขับเคลื่อนชุมชน ทุกคนในชุมชนได้ประโยชน์

3. แม่สานบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน : เดิมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยใช้งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาพัฒนาต่อยอดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีภูมิปัญญาโดดเด่นเรื่องการทอผ้ายกดอก ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าชั้นสูงของจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และมาตรฐานนกยูงเงินของกรมหม่อนไหม งานปูนปั้นประดับวัดและพระเครื่องสกุลลำพูน (ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายปั้นปูน และมีการนำเอาลายปูนปั้นมาทำเป็นผ้ายกดอก) : นักเที่ยวรู้จักในหัตถกรรมผ้ายกดอก : การสืบสานภูมิปัญญาผ้ายกดอกรุ่นต่อรุ่น รายได้ในชุมชนส่วนใหญ่ได้จากการจำหน่ายผ้ายกดอกให้กับนักท่องเที่ยว

จุดที่ 2 : ณ จุดพบปะประชาชนของนายกรัฐมนตรี บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน

– จุดพบปะประชาชนของนายกรัฐมนตรี จำนวนกว่า 500 คน

– นายกรัฐมนตรีร่วมประกาศ “ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Form)” ร่วมกับชาวลำพูน

– บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน เป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

– กรมการพัฒนาชุมชนได้รับผิดชอบจัดแสดงจุดเช็คอิน “ฝ้ายงามหนองเงือก” บริเวณหน้าหอไตร วัดหนองเงือก : หมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมและเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายแหล่งใหญ่ในภาคเหนือ

– พิพิธภัณฑ์ไทยยองบ้านหนองเงือก : มีการแสดง 12 ขั้นตอนของการทอผ้าฝ้าย โดยกลุ่มทอผ้าบ้านหนอง ซึ่งเป็นกลุ่ม OTOP ของจังหวัดลำพูน : ชุมชนได้นำงบประมาณตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาใช้ในพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน อบรมให้ความรู้เรื่องการทอผ้าเพื่อให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ และฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม ในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวในอนาคต นอกจากเรื่องการพัฒนาผ้า ยังมีสำรับอาหารพื้นถิ่นคาวหวาน ซึ่งมีกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง เป็นแกนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมด้วยหน่วยภาคีในพื้นที่ร่วมสนับสนุนทั้ง ในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด การส่งเสริมการตลาด โดยพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

#โครงการไทยนิยมยั่งยืน 

#เน้นการมีส่วนร่วม 

#ลดความเหลื่อมล้ำ 

#เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)