อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ เรื่อง “หมู่บ้านรักษาศีล 5 กับยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

บรรยายพิเศษ เรื่อง “หมู่บ้านรักษาศีล 5 กับยุทธศาสตร์ชาติ”ในโอกาสร่วมพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (ปี 2557-2560) มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ และ OTOP ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 -20 ก.ย.2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
โดยในโอกาสนี้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้พระพุทธศาสนา และสนับสนุนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”
หลังจากนั้น ได้เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการOTOP ภายในงาน โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรม นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม และทีมงาน พช.นครปฐม ให้การต้อนรับ และมี ว่าที่พันตรี สุเนตร ทองดี พจ.กาญจนบุรี น.ส.ศัสนีย์ ทาสม พจ.แม่ฮ่องสอน และนางรักใจ กาญจนะวีระ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)