รองอธิบดี พช. แถลงข่าวชี้แจงประเด็นการดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันนี้ (8 พ.ค.2561) เวลา 08.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แถลงข่าวชี้แจงประเด็น : ผลประกอบการ บมจ.ประชารัฐฯ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ตามที่มีแหล่งข่าวได้นำเสนอผลประกอบการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ขาดทุนฯ เมื่อวันที่ : 7 พฤษภาคม 2561 ในสาระสำคัญดังนี้

1. ที่มาของปัญหา
จากกรณีกลุ่มเพจต่อต้านรัฐบาลเผยแพร่รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ประจำวันที่ 5พฤษภาคม 2561 ที่รายงานว่า แหล่งข่าวจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้เปิดเผยว่า บมจ.ประชารัฐหลายจังหวัดทั่วประเทศ ขณะนี้กำลังอยู่ในสภาพขาดการขับเคลื่อน บางจังหวัดเพียงรอจ่ายเงินให้หมดแล้วยุติกิจกรรม และบางจังหวัดกว่า 80% ได้ทำเรื่องถึงผู้ลงทุนเพื่อคืนเงินหุ้น แล้วยุติกิจการ ขณะเดียวกันมี บมจ.ประชารัฐ เพียง 20% ที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรมงานในกรอบที่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดเงินทุน ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดต้องออกเอง รวมถึงขาดบุคลากรในการทำงานต่าง ๆ

2. ชี้แจงข้อเท็จจริง
การจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
>> รัฐบาลกำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วน “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้สังคม”
>> นโยบาย “สานพลังประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ใช้พลัง “ประชารัฐ” เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อน โดยมีหลักสำคัญ คือ ชุมชนลงมือทำ > เอกชนขับเคลื่อน > รัฐบาลสนับสนุน

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม ประกอบด้วย

1 เป้าหมาย ดำเนินงานโดยมุ่งสู่เป้าหมายเดียว คือ สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข

3 กลุ่มงาน มีกิจการใน 3 เรื่อง คือ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

5 กระบวนการ คือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ การสร้างองค์ความรู้ การตลาดและการสื่อสารสร้างการรับรู้
การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) ครบทั้ง 76 จังหวัด ในรูปบริษัทที่เป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ต้องมีคณะกรรมการซึ่งมาจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ร่วมรับผิดชอบบริหารจัดการบริษัท และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) จะทำหน้าที่ค้นหาชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมดำเนินการ
และอีก 1 ส่วนกลาง คือ มีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทกลาง ทำหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือเรื่องการบริหารจัดการและการตลาด

ประเด็นที่ 1 บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ขอยุติกิจการ และคืนเงินหุ้น

กรมการพัฒนาชุมชนขอชี้แจง : ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ทุกจังหวัด บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทั้ง 77 บริษัท ยังมีการดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องไม่เป็นไปตามข่าวที่มีการขอยุติและคืนหุ้นแม้แต่แห่งเดียว ไม่มีจังหวัดใดแจ้งยุติการดำเนินงาน ซึ่งการยกเลิกกิจการบริษัทต้องปฏิบัติตามระเบียบของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นอกจากนี้ ยังได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลผลการดำเนินงานถึงเดือนเมษายน 2561 ทุกจังหวัด (77 บริษัท) โดยมีการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,685 กลุ่ม สร้างรายได้รวม 1,653,130,058 บาท ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 614,180 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
– เกษตร 955 กลุ่ม เกิดรายได้ 656,628,008 บาท
– แปรรูป 1,898 กลุ่ม เกิดรายได้ 752,510,153 บาท
– ท่องเที่ยวโดยชุมชน 832 กลุ่ม เกิดรายได้ 243,991,897 บาท

หากพื้นที่ต้องการรับการสนับสนุนสามารถเสนอกลุ่มเป้าหมายให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) พิจารณาสนับสนุน

ประเด็นที่ 2 บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ขาดเงินทุน ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดต้องออกเอง รวมถึงขาดบุคลากรในการทำงานต่าง ๆ

กรมการพัฒนาชุมชนขอชี้แจง :
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทุกบริษัทฯ มีงบประมาณที่เป็นหุ้นที่ระดมทุนจากภาคเอกชน และคนในจังหวัด สามารถระดมทุนได้เฉลี่ยจังหวัดละ 4 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถกำหนดแนวทางการบริหารงาน การบริหารค่าใช้จ่าย ดำเนินงานได้เองโดยอิสระ ซึ่งแนวทางการบริหารทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อตกลงและมติจากที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

ด้านบุคลากร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) มีคณะกรรมการบริษัท 5 – 10 คน มาจากหลายภาคส่วนทำหน้าที่บริหารงาน และมีเจ้าหน้าที่ทำงานประจำที่เรียกว่า นักพัฒนาธุรกิจ ทุกจังหวัดๆ ละ 1-2 คน รวมทั้งมีคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เป็นที่ปรึกษา ซี่งในปัจจุบันยังคงมีการดำเนินงานอยู่อย่างปกติ และมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นที่ 3 การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

กรมการพัฒนาชุมชนขอชี้แจง : กรมการพัฒนาชุมชน ให้การสนับสนุน โดยได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวเนื่อง กับ 3 กลุ่มงานหลัก เพื่อช่วยหาและสร้างช่องทางการตลาดให้แก่ชุมชนเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในกรณีที่ชุมชนเป้าหมายการพัฒนายังมีความต้องการได้รับการสนับสนุน สามารถที่จะเสนอความต้องการเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดและแผนในระดับต่าง ๆ ได้ซึ่งมีงบประมาณรองรับอยู่แล้ว

กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยรังสิต Yunus Center AIT สถาบันไทยพัฒน์ และมูลนิธิสัมมาชีพ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทำการศึกษาโครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอด และขยายผลความสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยรายงานการวิจัย พบว่า การดำเนินงานโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ และเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เหมาะสม

แนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต

1. รัฐบาลอยู่ระหว่างการออกกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ……เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ภาครัฐมีการสนับสนุนให้บริษัทฯ พัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ แล้วนำรายได้ไปขยายผลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

สรุป บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี เป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วนของคนในพื้นที่ที่มีความพร้อมและต้องการช่วยคนในจังหวัดที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ผู้ที่ด้อยโอกาสและยากจน เป็นการจัดโครงการ ที่มีกฎหมายรองรับและมีความต่อเนื่องการทำงาน ข่าวที่ปรากฎว่า มีการขาดสภาพการขับเคลื่อน รอจ่ายเงินให้หมดแล้วยุติกิจกรรม จึงเป็นข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแต่อย่างใด

(Visited 1 times, 1 visits today)