รองอธิบดี พช.เป็นประธานประชุมคณะทำงานศึกษาการแบ่งภารงาน

28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานประชุมคณะทำงานศึกษาการแบ่งภารงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ และปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เอื้อต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีคณะทำงานจากทุกสำนัก กอง ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)