มหาดไทย รับลูก บิ๊กตู่ เร่งเครื่องOTOP นวัตวิถี หนุน ไทยนิยม ยั่งยืน

 “มหาดไทย” รับลูก“บิ๊กตู่”เร่งเครื่อง“OTOP นวัตวิถี หนุน“ไทยนิยม ยั่งยืน”

วันที่ 29 ตุลาคม 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ ”ไทยนิยม ยั่งยืน ” พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมแสดงผลงาน และร่วมกิจกรรมในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหาร พช.

ทั้งนี้ในการการจัดแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรม “หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ของจังหวัดเชียงราย โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย รับผิดชอบดำเนินการ มีการจัดแสดงตัวอย่างความสำเร็จ ดังนี้

  บ้านเมืองรวง : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เกิดผลสำเร็จ ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน ประมาณ 1,183 คน/วัน สร้างรายได้ ประมาณ 232,200 บาท/วัน เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการขับเคลื่อนเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของชุมชนบ้านรวง ประชาชนเป็นคนเมืองเหนือล้านนาและชนเผ่าอาข่า อาชีพส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม บ้านเมืองรวง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการกินดีอยู่ดีมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการศึกษาเรียนรู้การบริหารการจัดการการคัดแยกขยะการแปรรูปนวัตกรรมจากขยะความสะอาด เรียบร้อย สวยงามภายในชุมชนครัวเรือน เป็นหมู่บ้านสร้างราคาเพิ่มจากขยะ โดยการนำขยะอินทรีย์มาสร้างเป็นนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ดินบ้านเมืองรวง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และนำขยะรีไซเคิลประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น การเพิ่มรายได้ โดยนำภูมิปัญญามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และลงทะเบียนเป็นสินค้า OTOP เช่น จิ้นส้ม หรือแหนมหมู น้ำพริกตาแดง มะขามแก้ว ผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วย และมีการเปิดโฮมสเตย์เพื่อเป็นที่พักให้กับนักท่องเที่ยว และยังเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักส่งให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และราษฎรทั่วไปอีกด้วย “เมืองรวง ….ความสุขที่ใฝ่หา”

      นายกรัฐมนตรีและคณะ พบประชาชนชาวเชียงราย และมีกิจกรรมร่วมกับชาวเชียงราย จุดพบปะประชาชนของนายกรัฐมนตรี จำนวนกว่า 500 คน ดังนี้

📌 นรม.กล่าวในเวทีพบปะประชาชน 

     1. สิ่งที่รัฐบาลต้องการ คือ การทำให้ประชาชนมีความสุข เราในฐานะประชาชน ควร “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ความเป็นไทย ถือเป็นหน้าที่ทุกคนในการรักษาแผ่นดินผืนนี้

     2. การสร้างโอกาสให้ทุกคนมีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นถิ่น

     3. การร่วมมือกันพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งปฏิรูปประเทศทุกด้านเป็นแนวทางดำเนินการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

      4. การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการสร้างความสมดุลทางการผลิตและการตลาด

      5. การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีในพื้นที่มาใช้ ให้เกิดความคุ้มค่า

      6. จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน ชมวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนา และวิถีชนเผ่า 

      7. การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จะต้องพัฒนาในทุกๆ ด้าน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

       8. สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ด้วย รอยยิ้ม “ยิ้มสยาม” เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย

👉🏻 บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนได้นำงบประมาณตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน อบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม ในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวในอนาคต

ภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ 

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

#โครงการไทยนิยมยั่งยืน 

#เน้นการมีส่วนร่วม 

#ลดความเหลื่อมล้ำ 

#เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)