พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดลำพูน ตามโครงการ ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดลำพูน ตามโครงการ ”ไทยเที่ยวไทย… ไทยยั่งยืน” 

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมแสดงผลงาน และร่วมกิจกรรมในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

พร้อมด้วย

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหาร พช.

ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ในการการจัดแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรม “หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ของจังหวัดลำพูน โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน รับผิดชอบดำเนินการ มีการจัดแสดงตัวอย่างความสำเร็จ จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้

1. ชาวไทยอง : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน : เดิมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยใช้งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาพัฒนาต่อยอดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีภูมิปัญญาโดดเด่นเรื่องการทอผ้ายกดอก ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าชั้นสูงของจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และมาตรฐานนกยูงเงินของกรมหม่อนไหม งานปูนปั้นประดับวัดและพระเครื่องสกุลลำพูน (ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายปั้นปูน และมีการนำเอาลายปูนปั้นมาทำเป็นผ้ายกดอก) : นักเที่ยวรู้จักในหัตถกรรมผ้ายกดอก : การสืบสานภูมิปัญญาผ้ายกดอกรุ่นต่อรุ่น รายได้ในชุมชนส่วนใหญ่ได้จากการจำหน่ายผ้ายกดอกให้กับนักท่องเที่ยว

📌 นรม. ให้แนวทางการพัฒนา OTOP : ต้องการให้ชุมชน นำเอาวัฒนธรรมการทอผ้าที่เป็นอาชีพหลักในชุมชน นำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน อาทิ 

      ผ้ายกดอก : ได้ร่วมทอผ้ายกดอกที่เป้นผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดลำพูนด้วยตนเอง และนำผ้าทอฝีมือตนเองกลับ

      งานปูนปั้น : ให้ทำในลักษณะเมคทูออเดอร์ คือ ผลิต/ปั้น ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

2. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแพะ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน : เริ่มจากการเป็นหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัดของกรมการพัฒนาชุมชนในปี 2560 และได้รับคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ได้รับการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการขับเคลื่อนเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องจากมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของชุมชนบ้านแพะ การดำนารวมถึงมีทัศนียภาพที่สวยงาม คนในชุมชนมีภูมิปัญญาในเรื่องของการทำนา จึงได้ใช้ตรงนี้เป็นจุดหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบกับคนในชุมชน เป็นชาวไทยลื้อและมีการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทยหรือมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งในเรื่องของอาหารการกิน และวัฒนธรรมการแต่งกาย : มีการบริหารจัดการในรูปแบบการร่วมกันทั้งชุมชนขับเคลื่อนชุมชน ทุกคนในชุมชนได้ประโยชน์

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีฯได้ให้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชาวไทยลื้อว่า

      ย่าม : ให้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ นำมาตกแต่งหนัง เพื่อให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ

      กะลา : ให้ออกแบบกะลามะพร้าวแบบใหม่ เช่น การสลักลวดลาย การเขียนสีสันและตกแต่งลวดลายใหม่ๆ เพือสร้างให้เกิดความน่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดินปั้น ให้พัฒนาตามความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่นิยมชมชอบ

      ในส่วนของขนม : ควรพัฒนามาตรฐาน รสชาด และคุณณภาพ

3. ชุมชนท่องเที่ยว บ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (เป็นชุมชนท่องเที่ยวตามวิถีวัฒนธรรม ปาเกอญอ : เดิมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของอำเภอลี้ ใช้งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจัง/กลุ่มจังหวัด โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นระยะเรื่อยมาในปี 2560 ที่ผ่านมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรม มาสนับสนุนเพื่อต่อยอดเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลกินรี และในปัจจุบัน ปี 2561 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จุดเด่น เป็นชุมชนมังสวิรัติ มีการดำเนินชีวิตแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม มีการโชว์การทอผ้าด้วยกี่เอว การปักผ้าภาษาปาเกอญอ การสาธิตทำขนมมงคลเมเตอ เครื่องเงินทำมือ : มีการบริหารจัดการ ในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี มีสมาชิก 75 คน มีเครือข่าย 120 เครือข่าย มีรายได้ประมาณเดือนละ 50,000 บาท

📌 นรม. ให้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชาวปาเกอญอ ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน : ให้พัฒนาลวดลายใหม่ๆ พร้อมทั้งให้พิจารณาตามความต้องการของนักท่องเที่ยวว่าต้องการแบบไหน นำมาปรับปรุงสินค้าเพื่อให้ขายได้ โดยไม่ทิ้งของอัตลักษณ์เดิม

👉🏻 จุดพบปะประชาชนบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน

      นายกรัฐมนตรีและคณะพบประชาชนชาวลำพูน และมีกิจกรรมร่วมกับชาวลำพูน ดังนี้จุดพบปะประชาชนของนายกรัฐมนตรี จำนวนกว่า 500 คน

📌 นรม.กล่าวในเวทีพบปะประชาชน 

     1. สิ่งที่รัฐบาลต้องการ คือ การทำให้ประชาชนมีความสุข เราในฐานะประชาชน ควร “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ความเป็นไทย ถือเป็นหน้าที่ทุกคนในการรักษาแผ่นดินผืนนี้

     2. การสร้างโอกาสให้ทุกคนมีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข 

     3. การร่วมมือกันพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งปฏิรูปประเทศทุกด้านเป็นแนวทางดำเนินการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

      4. การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการสร้างความสมดุลทางการผลิตและการตลาด

      5. การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีในพื้นที่มาใช้ ให้เกิดความคุ้มค่า

      6. การจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้บ้านเราเมืองเราน่าอยู่

      7. การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จะต้องพัฒนาในทุกๆ ด้าน

👉🏻 นายกรัฐมนตรีร่วมประกาศ “ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Form)” ร่วมกับชาวลำพูน

👉🏻 นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการสาธิตการผลิตการผลิตผ้าฝ้ายทอมือหนองเงือก และผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองเงือก 

👉🏻 นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดปลอดขยะเปียก และลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม ( No Foam) 

👉🏻 บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน เป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

– กรมการพัฒนาชุมชนได้รับผิดชอบจัดแสดงจุดเช็คอิน “ฝ้ายงามหนองเงือก” บริเวณหน้าหอไตร วัดหนองเงือก : หมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมและเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายแหล่งใหญ่ในภาคเหนือ

– พิพิธภัณฑ์ไทยยองบ้านหนองเงือก : มีการแสดง 12 ขั้นตอนของการทอผ้าฝ้าย โดยกลุ่มทอผ้าบ้านหนอง ซึ่งเป็นกลุ่ม OTOP ของจังหวัดลำพูน : ชุมชนได้นำงบประมาณตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาใช้ในพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน อบรมให้ความรู้เรื่องการทอผ้าเพื่อให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ และฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม ในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวในอนาคต

ข่าว/นันทรัตน์ สุขศรี 

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)