พช. เสริมสรรถนะ ผู้บริหารในยุคดิจิทัลสู่การขับเคลื่อนงานเพื่อประชาชน

วันนี้ 20 มีนาคม 2561

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทาง นวัตกรรมสู่อนาคต พช. ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมรับฟัง วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสมรรถนะ ผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารงานในยุคดิจิทัล สู่การขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแฝงความสำเร็จ ในการนำมรรค 8 เห็น คิด พูด ทำ สุจริต พยายาม สติ สมาธิ มาเติมเต็มหนทางสู่ความสำเร็จ

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ กอง พัฒนาการจังหวัด และนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ จำนวน รวมทั้งสิ้น103 คน ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

สถานีข่าว พช. CNSรายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)