พช.เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ใหม่

พช.เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ใหม่

วันที่  14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ โดยมีนางศุภมาส เหล็นเรือง ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน รักษาราชแทนผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน การบริหารงบประมาณและข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 95 คน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 94 คน เจ้าหน้าพัสดุ 113 คน ผู้อบรมสมทบ 19 คน เจ้าหน้าที่โครงการและผู้สังเกตการณ์ 10 คน โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรมาให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ด้านบัญชี และด้านพัสดุ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)