พช. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดให้กับ OTOP Trader

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
เวลา 15.3๐ น.
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดให้กับ OTOP Trader
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เทรดเดอร์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกจังหวัดได้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายระเบียบปฏิบัติของกรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างถูกต้องตรงกัน และวางกลไกการขับเคลื่อนภารกิจของเทรดเดอร์ ให้พัฒนาสินค้า และส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดละ 1 คน OTOP Trader จังหวัดละ 1 คน ทั้ง 76 จังหวัด และกรรมการ บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)