พช.เปิดงานตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM) ยิ่งใหญ่ มุ่งหวังให้การจัดการความรู้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ว้นนี้ 24 กราฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชน และต่อยอดองค์ความรู้ที่จำเป็นในงานพัฒนาชุมชน โดยมุ่งหวังให้การจัดการองค์ความรู้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ให้บุคลากรของกรมฯ มีการจัดการความรู้เป็นกิจวัตร ฝังอยู่ในทุกขั้นตอนของการทำงาน กล่าวคือในการทำงานทุกงาน ต้องมีการสรุปบทเรียน ถอดบทเรียนมีการบันทึกความรู้/เทคนิค เคล็ดลับความสำเร็จในการทำงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการแบ่งปันและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
โดยนางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน
มีผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าที่พัฒนาชุมชนจากสำนัก/กอง/ศูนย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คน

โอกาสนี้ นายสมหวังพ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในพิธีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการในตลาดนัดความรู้ที่หน่วยงานนำมาจัดแสดง และชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่นำเสนอองค์ความรู้ในแต่ละบูท ตลอดจนให้กำลังใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์

สถานีข่าว พช. CNS
รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)