พช. สัมพันธ์สัญจร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

“พช. สัมพันธ์สัญจร”    (เวลา 13.30 น.) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดเพื่อสุขภาพและเกษตรกรรมธรรมชาติ ชมสวนทุเรียนคุณภาพดีและรับฟังความเป็นมาของ “ทุเรียนป่าละอู” ซึ่งมีลักษณะพิเศษ เม็ดลีบเล็ก เนื้อมาก รสหวาน หอม อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ชมกิจกรรมการเลี้ยงโคนม และการนำน้ำนมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ พร้อมรับชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง และชมการทอผ้าพื้นเมืองด้วยกี่เอว ณ บ้านโคนมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็น 1 ใน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมความพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเยี่ยมชมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)