พช.บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักพัฒนา จนเป็นต้นกล้าที่พร้อมจะเจริญเติบโตในพื้นที่ต่าง ๆ

พช.บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักพัฒนา จนเป็นต้นกล้าที่พร้อมจะเจริญเติบโตในพื้นที่ต่าง ๆ
  วันนี้ 21 มีนาคม 2560
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะ ประกาศนียบัตร และปิด การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจาการ…
จากเวลาในการเรียนรู้ทั้ง 40 วัน ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักพัฒนา จนเป็นต้นกล้าที่พร้อมจะเจริญเติบโตในพื้นที่ต่าง ๆ ในฐานะทัพหน้าของกรมฯ เพื่อสร้างความเจริญให้กับหมู่บ้านชุมชน ทั้งหมด 201 คน ขอให้ทุกคนจงยึดมั่นในหลักการ ปรัชญา และกระบวนการพัฒนาชุมชน ทางานติดพื้นที่ รักชาวบ้าน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ยึดมั่นในระเบียบวินัย เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นนักพัฒนาที่สร้างศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนในนามกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างภาคภูมิ รองอธิบดีกรมฯกล่าว
นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน
โดยมี ผู้บริหารกรมฯร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
สถานีข่าว พช.
CNS รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)