พช. จับมือ SME พัฒนา OTOP สู่สากล

พช. จับมือ SME พัฒนา OTOP สู่สากล

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือการสนับสนุน SME/OTOP ร่วมกับประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลางและคณะ
โดยมีผู้แทนจากสำนักส่งเสริมภูมิปญญาท้องถิ่น ร่วมประชุม
ณ ห้องรับรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยในการประชุมหารือในครั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟัง และหารือแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน การจัดทำบัญชีทางธุรกิจ และช่องทางการจำหน่าย เป็นต้น

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)