พช. จับมือภาคี รวมพลังมวลชน หาแนวทางจัดการคนอยู่ร่วมกับช้าง อย่างมีความสุข

พช. จับมือภาคี รวมพลังมวลชน หาแนวทางจัดการคนอยู่ร่วมกับช้าง อย่างมีความสุข

วันนี้ (17 กันยายน 2562)
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้

นายโชคชัย แก้วป่อง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง”
โดยมีนายอุทัย ทองเดช
ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวรายงาน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก
ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ
และมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร รวมถึงคณะทำงานกรรมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ร่วมเป็นเกียรติฯ ในพิธีเปิด
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 420 คน
ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ รวมถึงผู้นำหมู่บ้านที่มีผลกระทบ 183 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดป่ารอยต่อภาคตะวันออก ประกอบด้วย จ.ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และ จ.สระแก้ว
จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ของพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก พบว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากการออกหากินของช้างป่า ทำลายพืชไร่ พืชสวน เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตคน เกิดความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะทำงานพัฒนาชุมชน ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ได้มีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อลดการทำร้ายช้าง และลดการรุกรานของช้างป่า ดำเนินกลยุทธ์การพัฒนา คือ คนรู้จักช้าง คนเข้าใจช้าง คนรักษ์ช้าง คนอยู่ร่วมกับช้าง จึงเกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจ มาหาแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อในระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้าง “หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง” ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ และยั่งยืน

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)