พช.จับมือกับเครือข่ายภาคี เน้นการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อประชาชน 31 ม.ค. 62

พช.จับมือกับเครือข่ายภาคี เน้นการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อประชาชน
31 ม.ค. 62
นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1
โดยมีคณะทำงานพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุม
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงร่างกรอบตัวชี้วัด จปฐ.ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและตัวชี้วัดการพัฒนายั่งยืนและบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพิ่มเติมเข้าไปในระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือต่างๆเพื่อให้การใช้งานข้อมูลมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กทม.

พช. Young CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)